Profesjonalne Produkty Profesjonalni Partnerzy

Profesjonalne Produkty Profesjonalni Partnerzy

Polityka prywatności

BIOCHEM POLSKA sp. z o.o.

1. Administrator Danych

Administratorem danych jest BIOCHEM POLSKA sp. z o.o. (dalej: Administrator), z siedzibą w Starej Iwicznej (05-500), ul. Nowa 23, NIP: 951-159-01-83, REGON: 011833020. Jako podmiot odpowiedzialny BIOCHEM POLSKA sp. z o.o. jest dostępna pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Jeżeli osoba fizyczna nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Administratora według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych telefonicznie.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych osób fizycznych

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych przez Administratora dotyczy rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy osoba fizyczna sama je udostępni, np. w ramach podjęcia kontaktu (np. poprzez wypełnienie formularza bądź przesłanie e-maila), w ramach zamówienia produktów, usług bądź w ramach zapytań. Baza danych i jej zawartość pozostaje w naszym przedsiębiorstwie i u naszego dostawcy. Dane osobowe osoby fizycznej w żadnej formie nie są udostępniane przez Administratora ani jego kontrahentów osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to zgodę osoby fizycznej albo że przedstawione nam zostanie urzędowe zarządzenie w tej kwestii. Zgromadzone dane osobowe osób fizycznych Administrator wykorzystywać będzie wyłącznie w celu kontaktu w związku z realizacją usługi, dostarczeniem zamówionych przez osobę fizyczną produktów lub usług, a także dla innych celów, na które osoba fizyczna wyraziła zgodę, o ile nie pojawią się inne zobowiązania, wynikające z ustaw.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osoby fizycznej przetwarzane są przez Administratora w różnych celach, w różnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych przez RODO. Poniżej wskazane są przykłady:

4. Przechowywanie danych

Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne dla wykonania usługi, lub przez czas udzielenia zgody przez osobę fizyczną, o ile nie ma innych zobowiązań, wynikających z ustaw, np. w przypadku toczącego się postępowania sądowego.

 5. Bezpieczeństwo danych

Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

6. Prawo do usunięcia danych

Osoba fizyczna ma możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych jej dotyczących. Żądanie osoby fizycznej zostanie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania nie obligują Administratora przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który Administrator musi zrealizować lub gdy dane osoby fizycznej nie są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Pliki cookie

Administrator oświadcza, że nie stosuje plików Cookies.

Ciągły rozwój tematyki RODO sprawia, że od czasu do czasu konieczne staje się dostosowanie naszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych do zachodzących zmian. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania odpowiednich zmian w każdym czasie.

Biochem Polska S.A.
ul. Nowa 23, St. Iwiczna
05-500 Piaseczno

tel. (22) 737-12-50
fax. (22) 737-12-51
e-mail: biochem@biochempolska.pl